Personál v našej ambulancii

MUDr. Miroslav Žáčik
Narodil sa v roku 1968 v Martine. Po absolvovaní Gymnázia vo Vrútkach pokračoval v rokoch 1986-1992 v štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po jej absolvovaní začal v roku 1992 pracovať na internom oddelení NsP Trstená. V roku 1997 úspešne absolval atestáciu v odbore Vnútorné lekárstvo I. stupeň. V rokoch 1997 až 2005 pracoval ako zástupca primára na oddelení Tuberkulózy a respiračných chorôb NsP Trstená. Absolvoval školenie so zameraním na funkčnú diagnostiku pľúc a zaviedol funkčné vyšetrenie pľúc na oddelení TaRCH NsP Trstená a v pneumologickej ambulancii NsP Trstená. V roku 2000 získal certifikát na vykonávanie bronchoskopických vyšetrení. V roku 2002 úspešne absolvoval atestáciu v odbore Pneumológia a ftizeológia. Počas svojho pôsobenia v NsP Trstená vykonáva funkciu zástupcu primára oddelenia TaRCH, vykonáva bronchoskopické vyšetrenia, funkčné vyšetrenia pľúc, funkciu konziliára pre pacientov ostatných oddelení NsP Trstená a preberá po MUDr. Brucháčovi prácu v ambulancii TaRCH NsPTrstená.
V roku 2005 po dohode s vedením NsP Trstená odštátňuje pneumologickú ambulanciu v Trstenej. Je členom Europskej respirologickej spoločnosti. Zúčastnil sa niekoľkých jej kongresov a kongresu Americkej hrudnej spoločnosti. Na slovenských aj medzinárodných podujatiach na území SR mal aktívnú účasť vo forme prednášok. Od roku 2006 aktívne pracuje v ASL SR, kde je členom výboru sekcie pneumológie a ftizeológie, do roku 2010 ako podpredseda sekcie a od roku 2010 ako jej predseda. Zároveň je od roku 2006 zástupcom pneumológov v poradnom zbore prezidenta ASL SR a Zdravita o.z.
Zúčastnil sa tvorby katalógu výkonov ako jeden z piatich členov katalógovej komisie v odbore pneumológia a ftizeológia. Od roku 2010 sa zúčastňuje medzinárodného klinického výskumu – účasť v medzinárodných klinických skúšaniach vo fáze II., III., IV. So zameraním na CHOCHP a bronchiálnu astmu.

Jana Pavčová
Narodená v roku 1975 v Trstenej. V roku 1993 ukončuje štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Od roku 1993 pracuje v NsP Trstená v lôžkovej i ambulantnej starostlivosti. Neskôr v dome Charitas Trstená. Od roku 2009 pracuje v Ambulancii pneumológie a ftizeológie Námestovo a Trstená našej spoločnosti. V roku 2012 a 2013 absolvovala školenie z funkčných vyšetrovacích metód a v roku 2013 získava certifikát na tieto činnosti.